V nadaljevanju navedeni splošni pogoji poslovanja veljajo za uporabnike in koče:

Namen spletnega mesta

Na spletni strani AlpinRes.org lahko ocenite alpska prenočišča ter rezervirate ležišče in oskrbo (če je koča oskrbovana in ima takšno ponudbo).

Sprejetje splošnih pogojev poslovanja

Podjetje Lienert.ch AG, Postfach 666, CH-8053 Zürich, Švica, vpisano v poslovni register kantona Zürich pod številko CH-020.3.023.579-8, UID CHE-105.626.472 MWST, vam da na voljo spletno stran AlpinRes.org (v nadaljevanju: AlpinRes) in vse storitve pod spodaj navedenemi Splošnimi pogoji poslovanja.

Opredelitev pojmov

Uporabnik = zasebnik (m/ž), podjetje, organizacija, društvo, klub ali sekcija
Koča = lastnik planinske postojanke (zasebnik, podjetje, organizacija, društvo, klub ali sekcija)

Področje uporabe

Ti splošni pogoji poslovanja veljajo za uporabo spletnega mesta in urejajo razmerja med:
             *uporabnikom in AlpinRes
             *kočo in AlpinRes
             *uporabnikom in kočo

Sprejetje/zavrnitev splošnih pogojev poslovanja

I. Z uporabo spletnega mesta AlpinRes izjavljate, da ste prebrali in razumeli splošne pogoje poslovanja, da se z njimi strinjate in da jih boste v celoti spoštovali. To velja ne glede na to, ali do spletnega mesta dostopate osebno ali prek tretje strani, in ne glede na to, ali postanete vpisani uporabnik spletnega mesta AlpinRes ali ne. Z vpisom potrjujete, da ste polnoletni. Če ste pri vpisu na spletnem mestu AlpinRes vnesli ime podjetja ali organizacije, potrjujete, da imate pravico do zastopanja tega podjetja/organizacije in da lahko v njegovem/njenem imenu sprejmete te splošne pogoje poslovanja.

II. Koče z odprtjem računa za koče izjavljajo, da se v celoti strinjajo s temi splošnimi pogoji poslovanja, in potrjujejo, da razpolagajo z ustreznim pooblastilom lastnika planinske postojanke.

III. Prav tako se strinjate, da AlpinRes niti vam niti tretjim osebam ni odgovoren za kakršne koli spremembe, izpad, začasno nedosegljivost ali ukinitev spletnega mesta AlpinRes. Strinjate se, da bodo ti splošni pogoji poslovanja veljali tudi za vse naknadne funkcije, vsebine in storitve, s katerimi bo razširjena in dopolnjena aktualna ponudba.

IV. Če se s temi splošnimi pogoji poslovanja ne strinjate, spletnega mesta AlpinRes ne uporabljajte, do njega ne dostopajte oz. ga zapustite. Odstopanja od splošnih pogojev poslovanja so dovoljena le v posameznih primerih z izrecnim pisnim dovoljenjem AlpinRes.

V. AlpinRes se zanaša na podatke, ki jih na spletnem mestu objavljajo koče. AlpinRes teh podatkov ne preverja in ne spreminja, zato AlpinRes ne prevzema nobene odgovornosti in ne jamči za resničnost podatkov.

VI. V skladu s švicarskim Zakonom o preprečevanju pranja denarja AlpinRes shranjuje zgolj tiste podatke o uporabnikih, ki so potrebni za pravilno delovanje spletnega mesta oz. uporabniškega računa.

VII. AlpinRes vse denarne transakcije (vplačila/izplačila) izvaja izključno prek certificiranih spletnih plačilnih sistemov (zaščitenih s kodo Visa/MasterCard SecureCode) in po varnih spletnih povezavah (SSL). AlpinRes ne hrani nobenih bančnih podatkov in podatkov o kreditnih karticah ter do njih nima dostopa.

VIII. AlpinRes od vas nikoli ne bo po e-pošti ali na kateri koli drug način zahteval, da preverite, znova vnesete ali posodobite svoje podatke za dostop do uporabniškega računa. Svoje podatke zaščitite in jih ne razkrivajte!

IX. AlpinRes omogoča kočam omejen dostop do tistih podatkov o uporabnikih, ki so potrebni za izvedbo storitve. AlpinRes pridobljenih podatkov o uporabnikih ne bo razkrival, prodajal ali omogočal dostopa do njih tretjim osebam.

X. Ponudniku AlpinRes izrecno dovoljujete, da vzpostavi stik z vami s sporočilom SMS, po elektronski pošti in/ali telefonu, kadar gre za nujne primere, reševalne ali iskalne akcije, akcije zbiranja donatorskih sredstev, promocijske akcije, sodelovanje v anketah, pošiljanje sistemskih sporočil ali sistemskih novic ali potrditev istovetnosti.

XI. Izločitev jamstev in omejitev odgovornosti (dodatek k 24. členu teh splošnih pogojev poslovanja):
AlpinRes ne prevzema nobene odgovornosti in ne daje nobenih jamstev v primeru nesreče ali škode, do katere bi prišlo zaradi neposredne ali posredne uporabe tega spletnega mesta.

1. Uporabnik

1.1 Uporabnik se zavezuje

             *da bo navedel svoje pravo polno ime, točni naslov in telefonsko številko
             *da bo spoštoval veljavne državne zakone
             *da bo spoštoval predpise o planinskih postojankah, ki veljajo v izbrani državi
             *da bo spoštoval splošne pogoje poslovanja planinskih društev v izbrani državi
             *da bo spoštoval hišni red v posamezni koči
             *da bo upošteval navodila oskrbnika koče
             *da bo spoštoval zaščitena in varstvena gorska območja
             *da avtorsko zaščitenih gradiv ne bo uporabljal brez dovoljenja
             *da bo spoštoval zasebnost drugih uporabnikov

1.2 Pravica do mesta oz. ležišča v koči

1.2. a) Pravico do ležišča imajo le osebe, ki rezervacijo in plačilo opravijo prek AlpinRes ali neposredno v koči. To velja tudi za neoskrbovane koče (zimske sobe), bivake in zaklonišča, v kolikor je rezervacija teh sploh mogoča. Če neoskrbovano kočo pred vašim prihodom zasedejo nenajavljeni gostje, morate vsi udeleženi najti sporazumno rešitev na kraju samem.

1.2. b) Če zaradi zunanjih ali neugodnih vremenskih razmer v koči poišče zatočišče več oseb, kot je na voljo ležišč, nima nihče pravice do točno določenega ležišča, pač pa mora oskrbnik koče poiskati ustrezno rešitev za vse udeležene. Navodila oskrbnika morate spoštovati vsi udeleženi, brez izjem.

2. Pogodba/Rezervacija in plačevanje/Cenik/Odgovornost

Ob vsaki rezervaciji nočitve v koči se sklene pogodba med kočo, ki nudi prenočišče, in uporabnikom, ki opravi rezervacijo. S sklenitvijo pogodbe se koča zaveže, da bo zagotovila rezervirane storitve, uporabnik pa, da bo rezervirane storitve plačal. Nadaljnja prodaja že rezerviranega mesta v koči ni dovoljena, prav tako ni dovoljeno posredovanje rezerviranih prenočitev tretjim osebam. Prav tako ni dovoljeno odstopiti ali prodati terjatve do koče. AlpinRes in/ali koča ima v takšnem primeru pravico do preklica rezervacije, zlasti če gost pri odstopu/prodaji tretji osebi navaja nepopolne/neresnične osebne podatke, podatke o načinu rezervacije ali plačilu.

Objavljene cene so oblikovane v skladu s smernicami, veljavnimi v izbrani državi, ter ceniki planinskih društev. Morebitna odstopanja v cenah so odvisna od lokacije in opremljenosti koč, letnega časa, zasedenosti in dneva v tednu. Koče lahko na lastne cene ponudijo popust za zgodnjo rezervacijo, zahtevajo solidarnostni prispevek v primeru odpovedi v zadnjem trenutku ali prilagodijo cene navzgor ali navzdol ob posebnih dneh. AlpinRes v lastnem imenu in na svojo odgovornost ne nudi nobenih potovalnih, nastanitvenih ali gostinskih storitev.

Rezervacijski sistem razlikuje med individualnimi in skupinskimi rezervacijami. Vsak uporabnik lahko opravi skupinsko rezervacijo in s tem postane vodja skupine. Vodja skupine je odgovoren za zbiranje deležev plačil ostalih udeležencev, tiskanje in hranjenje vozovnic in vstopnic, pa tudi potrdil o spremembah in odpovedih.

3. Pravila glede odpovedi in neprihoda brez odpovedi

3.1 Opredelitve

Neprihod brez odpovedi: Gost/uporabnik na rezervirani datum ne pride v kočo.
Dan prej: En koledarski dan pred rezerviranim datumom prihoda.
Skrajni rok za odpoved: Dan in ura (po času, ki velja za kočo), do katere je možna odpoved brez stroškov.
Skrajni rok za rezervacijo in plačilo: Ura (po času, ki velja za kočo), do katere je še možno opraviti rezervacijo in plačilo za isti dan (dan prihoda).
Čas neprihoda brez odpovedi: Skrajni čas (po času, ki velja za kočo), do katerega mora gost prispeti v kočo.
Solidarnostni prispevek: Koča lahko v primeru odpovedi zaračuna solidarnostni prispevek. Ta pristojbina predstavlja solidarnostno napitnino za kočo/osebje koče, ki jo koča pobira neposredno in po lastni presoji.

3.2 Za sistem rezervacij in plačil na AlpinRes veljajo naslednja določila glede časov, odpovedi in neprihodov brez odpovedi, ki jih določijo koče

Pravilo/Kdo Čas odpovedi Stroški Povračilo/pristojbina
Posamična rezervacija in plačilo
1–6 oseb
Dan prej/
Pred skrajnim rokom za odpoved (določi koča)
Brez Celoten znesek
(z odbitkom morebitnega solidarnostnega prispevka)
Skupinska rezervacija in plačilo (2 koči) in/ali skupine 7 in več oseb Dva dni prej/
Pred skrajnim rokom za odpoved (določi koča)
Brez Celoten znesek
(z odbitkom morebitnega solidarnostnega prispevka)
Skupinska rezervacija in plačilo (3+ koče) Tri dni prej/
Pred skrajnim rokom za odpoved (določi koča)
Brez Celoten znesek
(z odbitkom morebitnega solidarnostnega prispevka)
Pravilo za primer neprihoda brez odpovedi 1/Vsi Dan prihoda/
Pred skrajnim rokom za rezervacijo in plačilo (določi koča)
20 % zneska 80 % (z odbitkom morebitnega solidarnostnega prispevka)
Pravilo za primer neprihoda brez odpovedi 2/Vsi Dan prihoda/
Po skrajnem roku za rezervacijo in plačilo (določi koča)
40 % zneska 60 % (z odbitkom morebitnega solidarnostnega prispevka)
Pravilo za primer neprihoda brez odpovedi 3/Vsi Dan prihoda/
Po neprihodu brez odpovedi (odvisno od koče)
80 % zneska 20 % (z odbitkom morebitnega solidarnostnega prispevka)
Pravilo za primer neprihoda brez odpovedi 4/Vsi Dan prihoda/
Sploh ne
100 % zneska 0 % (z odbitkom morebitnega solidarnostnega prispevka)

3.3 Pritožbe/Upravičenost in roki

Pritožbe v zvezi z uveljavitvami pravil glede odpovedi in neprihoda brez odpovedi oz. z njimi povezanimi stroški so možne le ob navedbi razlogov v pisni obliki, ki jih je treba AlpinRes poslati v roku desetih (10) dni. Na izvršena pravila glede odpovedi in neprihoda brez odpovedi se lahko pritoži le uporabnik sam, njegov zakoniti zastopnik ali njegovi svojci v primeru nesreče ali smrti uporabnika. AlpinRes si prizadeva posebej zapletene in težke primere obravnavati strpno in razumno. Utemeljite svoj primer razumljivo in izčrpno in obravnavali bomo vašo pritožbo. Upoštevajte, da o posameznem primeru/dnevu/uporabniku/skupini odločamo le enkrat in da je odločitev dokončna. Rešitev po sodni poti je izključena.

4. Plačilo

4.1 Uporabnik ima na voljo dva različna načina rezervacije in plačila prenočišč v koči:
        a) prek spletne banke (MasterCard, VISA, PostFinance, PayPal, Paysafecard)
        b) prek sistema AlpinPay. AlpinPay je predplačniški plačilni sistem v okviru AlpinRes in deluje kot vsak predplačniški sistem, ki omogoča plačilo na podlagi predhodnega vplačila dobroimetja na račun (t. i. offline blagajna – brez direktne povezave). AlpinPay ni posebna valuta, pač pa ime za virtualno denarnico pri ponudniku AlpinRes. AlpinRes je registriran in potrjen finančni posrednik in deluje v skladu s švicarskim Zakonom o preprečevanju pranja denarja.

4.2 Takojšnjo rezervacijo (t. i. online blagajna – spletna blagajna z direktno povezavo) procesira ponudnik plačilnih storitev, izvede se prek šifrirane povezave in ustreza aktualnim veljavnim zahtevam za finančne ustanove. AlpinRes ne hrani nobenih bančnih podatkov in podatkov o kreditnih karticah ter do njih nima dostopa.

4.3 Vsak uporabnik lahko izbira med plačilom v dveh valutah, CHF in EUR. Uporabnik lahko na svoj račun AlpinPay vnaprej vplača denarna sredstva in si tako zagotovi razpoložljiva sredstva za rezervacijo prenočišč in hrane v planinskih postojankah. Uporabnik svojega dobroimetja ne more prenašati iz CHF v EUR in obratno. Skupno stanje na računu AlpinPay je navzgor omejeno na 3.000,00 CHF. Stanje na računu AlpinPay ni vezana vloga in obresti se ne obračunavajo. AlpinRes ima pravico, da račun AlpinPay, na katerem se zaznajo sumljive transakcije, začasno ukine, dokler se ne potrdi, da gre za zakonite aktivnosti. AlpinRes je kot finančni posrednik po zakonu dolžan utemeljeno sumljive primere predati pristojnim organom.

4.4 Niti AlpinRes niti koče nimajo vpliva na višino provizij za izvedbo plačilne storitve ali plačilo s kreditno kartico. Zato se stroški provizije prenesejo neposredno na uporabnika. Koče in AlpinRes se zahvaljujejo za razumevanje.
Višina provizije je odvisna od izbranega načina plačila in se samodejno prišteje k skupnemu znesku rezervacije (v primeru plačila z direktno povezavo – online) oziroma se poleg skupnega zneska rezervacije odšteje od stanja na predplačniškem računu AlpinPay. Tako provizije kot skupni znesek so jasno označeni. Skupno stanje na uporabnikovem računu AlpinPay se torej zmanjša za višino zneska rezervacije ter naštetih provizij. Uporabniku AlpinPay ne izstavimo potrdil ali drugih obračunov. Za računovodske potrebe uporabite potrditve rezervacije in potrdila o nakazilih, ki jih izda ponudnik plačilnih storitev.

4.5 AlpinRes dosledno upošteva pravila glede odpovedi in neprihoda brez odpovedi ter skladno z njimi bremeni uporabnikov račun AlpinPay za stroške vsakokratnih provizij. Če stanje na računu AlpinPay ne zadostuje za plačilo provizij, lahko AlpinRes stroške terja tudi po opominu, poslanem po pošti, ali po potrebi prek podjetij za izterjavo. Uporabnik računa AlpinPay je dolžan nemudoma poravnati morebitno negativno stanje na računu. Rezervacije ni mogoče opraviti, če ima uporabnik negativno stanje na računu AlpinPay. Vse že potrjene rezervacije ostajajo v lasti AlpinRes, dokler uporabnik ne poravna svojih finančnih obveznosti v celoti.

Ekspresna napolnitev računa izvede pogodbeni partner, je šifrirana in je skladna z aktualnimi zahtevami bank. Tako številke bančnih in/ali kreditnih kartic niso nikjer shranjene in tudi AlpinRes nima do njih dostopa.

5. Odpoved rezervacije

Osnovo za izračun višine povračila v primeru odpovedi predstavlja znesek, ki ga zaračuna koča (skupen znesek rezervacije, zmanjšan za posredovalnino). Pri tem se skladno s pravili o odpovedi in neprihodu brez odpovedi morebitni preostali znesek knjiži v dobro imetniku računa AlpinPay.

AlpinRes neprestano izvaja pravila za storniranje in pravila, če planinci ne pridejo na rezervirano mesto, in z ustreznimi zneski obremeni AlpinPay posamzenega uporabnika. Če saldo ne pokrije več zneskov, lahko AlpinRes stroške izterja tudi preko pošte ali po potrebi tud s podjetjem za izterjave po celem svetu. Če je AlpinPay saldo v minusu, mora uporabnik stanje na računu nemudoma dvigniti v pozitivno stanje. Če je AlpinPay saldo v minusu, ni mogoče izvesti nobene rezervacije. Vse rezervacije, ki jih uporabnik izvede, ostajajo do polnega plačila cene v lasti AlpinRes.

6. AlpinPay (Vračilo/Preverjanje istovetnosti)

AlpinPay je oznaka za virtualno denarnico pri AlpinRes. Če ga želite uporabiti, ga morate najprej napolniti in šele nato ste likvidni in lahko plačate rezervacijo. Vsak uporabnik ima znotraj AlpinPay na voljo različne valute.

V AlpinPay ni mogoče prenašati dobroimetja. Skupni znesek AlpinPay je omejen na 3.000.00 švicarskih frankov, ne more preiti v depozit ali se obrestovati. AlpinRes je registrirani in preverjeni finančni posrednik in deluje po švicarskem zakonu o pranju denarja in ima pooblastila, da račune AlpinPay s sumljivimi transakcijami do razjasnitve zadeve suspendira kot tudi da preveri zakonitost aktivnosti in je zavezan, da utemeljene sumljive primere preda naprej odgovornim službam.

Avtomatska vračila na račun AlpinPay v tem trenutku še niso na voljo. Stopite v stik z AlpinRes in se dogovorite za primeren način vračila denarja (npr. nakazilo na transakcijski račun). Vračilo v gotovini ali nakazilo denarja na transakcijski račun, katerega imetnik ni isti kot upravičeni imetnik računa AlpinRes, ni mogoče. AlpinRes lahko kadar koli in večkrat preveri istovetnost upravičenca za povračilo ali zahteva njegovo potrditev, zlasti v primeru izplačila na račun AlpinPay ali kadar obstaja dvom o njegovi istovetnosti.

7. Uporabniški račun/Hranjenje dokumentacije

AlpinRes je po 3. odstavku 7. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja dolžan dokumentacijo o poslovnih razmerjih in transakcijah hraniti najmanj deset (10) let. Uporabniških računov ni mogoče izbrisati, ampak se lahko le izklopijo. Uporabniški podatki ter podatki o rezervacijah in denarnih transakcijah tako v ustrezni obliki ostanejo shranjeni do izteka zgoraj navedenega obdobja.

8. Gorski vodniki (m/ž)

Vsebina je v pripravi

9. Alpinistične šole/Dejavnosti v naravi

Vsebina je v pripravi

10. Koče

Uvodne določbe

AlpinRes si prizadeva vzpostaviti dolgoročno in pravično sodelovanje s kočami. Poštenje, vljudnost, spoštovanje in pravičnost predstavljajo temeljne vrednote sodelovanja. V nadaljevanju navedene točke se nanašajo posebej na koče in predstavljajo dodatni sestavni del splošnih pogojev poslovanja.

11. Pogodba

Skladno s Pravilnikom o planinskih postojankah se med kočo in AlpinRes sklene pogodbeno razmerje. S tem koča sistemu AlpinRes podeli pooblastilo za opravljanje poslov zanjo proti plačilu, ki je časovno neomejeno.

12. Pooblastilo/Vsebina in obseg

 • AlpinRes v imenu koče upravlja z njenimi prenočišči (min. 40 % razpoložljivih ležišč).
 • AlpinRes v imenu koče nudi hrano in storitve, v kolikor jih je mogoče rezervirati prek spletnega sistema.
 • AlpinRes zagotavlja zbiranje plačil za storitve, ki jih je mogoče rezervirati (prenočišče/hrana).
 • AlpinRes koči izstavlja (mesečne) obračune.

13. Gumb AlpinRes

Koča lahko na svojem spletnem mestu objavi gumb AlpinRes (gumb, sliko s povezavo ali povezavo za rezervacijo), ki vodi do spletne strani za rezervacijo koče v sistemu AlpinRes. Ustrezno kodo HTML za objavo gumba AlpinRes ima koča na voljo v svojem spletnem profilu.

14. Cene koč

Koče, vključene v sistem AlpinRes, same oblikujejo cene nočitev in obrokov. Cene nočitev se lahko razlikujejo glede na vrsto prenočišča in značilnosti koče (oskrbovana ali neoskrbovana), vendar morajo vsebovati vse davke in dajatve. Cene obrokov lahko nihajo navzgor ali navzdol glede na število obrokov (polpenzion, samo zajtrk ali brez obrokov) in dodatne zahteve (vegetarijansko, brez glutena, brez laktoze).

Spremenjene cene veljajo le za plačila, opravljena po spremembi cen. Vse storitve morajo biti zagotovljene v polnem, nespremenjenem obsegu, kar velja tudi za rezervacije in plačila, izvedena pred spremembo cen. Niti uporabnik niti koča ne moreta zahtevati naknadne spremembe cen.

V postopku rezervacije se cene za registrirane uporabnike zaračunajo glede na njihovo starost in vlogo (gost, član planinskega društva, vodja skupine, planinski vodnik). Če registrirani uporabnik rezervira pri rezervaciji za skupino anonimne udeležence, vplivajo na njihovo ceno prav tako njihova starost in morebitno članstvo v planinskem društvu. Koča mora takrat, ko prevzame potrdilo o rezervaciji, preveriti identiteto gostov, njihovo starost in vlogo kot tudi pogoje rezervacije. Vse nedovoljene popuste je treba takoj urediti in na licu mesta zaračunati razliko v ceni.

15. Prilagoditve cen za posamezne koledarske tedne ali nočitve/Popust za zgodnje rezervacije/Solidarnostni prispevek

Koča ima pravico, da svoje cene iz poslovnih razlogov nekoliko prilagaja:

 • Sezonske cene = cene je dovoljeno prilagajati za posamezne koledarske tedne. Osnova = 100 % (+/–).
 • Cene nočitev = za posamezen koledarski dan je dovoljeno prilagajati nočitev. Osnova = 100 % (možno + / -).
 • Popust za zgodnje rezervacije = od 90 do 30 dni pred datumom prihoda je dovoljen popust (linearno, v %)
 • Solidarnostni prispevek = pri odpovedi rezervacije manj kot 30 dni pred datumom prihoda lahko koča zahteva ta prispevek (linearno, v %).

16. Rezervacije/Informacije

Osebje ali predstavnik koče lahko podatke o rezervaciji (št. nočitev/oskrba) dobi na spletnem mestu AlpinRes ali prek odzivnika AlpinTel (prek telefona). Podatki za dostop (telefonska št./uporabniško ime/geslo) do odzivnika AlpinTel so na voljo v spletnem profilu koče. Po želji lahko podatke o rezervaciji posredujemo tudi po elektronski pošti. V vsakem primeru mora koča pravočasno pridobiti vse potrebne podatke iz sistema AlpinRes. AlpinRes kočam ne nudi storitev samodejnega obveščanja, se pa v nujnih primerih vselej trudimo pomagati po najboljših močeh.

17. Obračun/Delitev prihodka

Na obračunu, ki ga AlpinRes pripravi za posamezno kočo, so podrobno navedene rezervacije (nočitve, obroki, dodatne zahteve, neprihodi brez odpovedi, dnevni promet) in skupni znesek (bruto). Od skupnega zneska sta odbita uporabnina (več o tem pod točko 18) in sistemska provizija (tara), v potrditev pa je predložen neto znesek za izplačilo. Koča se lahko na obračun pritoži v petih (5) koledarskih dneh od datuma prejema. Po preteku tega obdobja velja obračun za potrjenega. Potrjeni obračuni se nato pošljejo v računovodstvo za izplačilo. Plačilo se izvede na transakcijski račun koče v naslednjem izplačilnem obdobju.

Provizija znaša 2,0 % (stanje maja 2012)

18. Uporabnina

AlpinRes ne postavlja nobenih pogojev glede minimalnega obsega prometa ali minimalnega obdobja sodelovanja, ne zaračunava stroškov vključitve koče v sistem in odprtja računa ter ne zaračunava provizij za plačilne storitve. Uporaba informacijskega sistema AlpinTel je brezplačna.

Ko so v vnosnem obrazcu izpolnjeni vsi podatki (sistem vsakič samodejno označi manjkajoče vsebine/podatke, ki so potrebni, da je koča na voljo za rezervacije), se uporabnina zaračuna po naslednjih kriterijih:

 • Koča mora AlpinRes predati v upravljanje najmanj 40 % vseh razpoložljivih ležišč.
 • Če število ležišč, ki jih koča preda v upravljanje AlpinRes, znaša med 40 % in 79 % vseh razpoložljivih ležišč, AlpinRes zaračunava mesečno uporabnino.
 • Kot osnova za obračun razpoložljivih ležišč v koči velja maksimalno število ležišč na letni ravni.
 • Sezonska zmanjšanja števila ležišč (ekonomsko neizkoriščena zimska ležišča/zaprta koča) ne vplivajo na skupno število razpoložljivih ležišč.
 • Če koča preda 80 % ali več svojih ležišč v upravljanje AlpinRes, je uporaba sistema AlpinRes za kočo brezplačna (ni stroškov uporabnine).

Višina uporabnine se izračuna po naslednji enačbi:

Skupno število ležišč + število ležišč, predanih v upravljanje AlpinRes = mesečni stroški

Skupno število mest + Razlika v upravljanju glede na skupno število mest = Uporabnina/mesec
1. primer:
Skupno število mest Število mest, predanih v upravljanje Uporabnina/mesec
100 80 CHF/EUR 0.00
100 % 80 % Več kot 80 % - brezplačno
2. primer:
Skupno število mest Število mest, predanih v upravljanje Uporabnina/mesec
100 70 CHF/EUR 130.00
100 % 70 % 100 + (100 - 70)
3. primer:
Skupno število mest Število mest, predanih v upravljanje Uporabnina/mesec
68 51 CHF/EUR 85.00
100 % 75 % 68 + (68 - 51)

19. Prihodki iz naslova neprihoda brez odpovedi:

AlpinRes v primerih odpovedi zaračunava provizijo v skladu z razpredelnico s pravili 1–4 Neprihod brez odpovedi. Te provizije štejejo za prihodke iz naslova neprihoda brez odpovedi. Prihodek iz naslova neprihoda brez odpovedi (1. pravilo) se pripiše v korist AlpinRes. Prihodki iz naslova neprihoda brez odpovedi (2. in 3. pravilo) se v enakih delih (50:50) razdelijo med AlpinRes in upravičeno kočo. Prihodek iz naslova neprihoda brez odpovedi (4. pravilo) se v celoti pripiše v korist koče. Koča dobi prihodke iz naslova neprihoda brez odpovedi izkazane na mesečnem obračunu.

20. Odpoved pogodbe

Vsaka izmed pogodbenih strank (koča in AlpinRes) ima pravico do odstopa od pogodbe, in sicer v pisni obliki trideset (30) dni pred koncem junija oz. koncem decembra. Ukinitev računa koče pomeni popolno odstranitev podatkov o koči. Vsi shranjeni podatki bodo s tem izbrisani oz. izgubljeni. Če je stanje na računu koče pozitivno, bo preostali znesek v naslednjem izplačilnem obdobju (1x mesečno) nakazan na njen transakcijski račun. V primeru negativnega stanja na računu izstavi AlpinRes koči račun za ustrezni znesek.

21. Dostop/Geslo

Podatki za dostop do skrbniškega kotička koče so izredno občutljivi in jih je treba skrbno varovati. Oskrbnik ali upravnik koče je odgovoren za varovanje gesla in nosi polno odgovornost v primeru nastanka škode, ob izgubi ali zlorabi. Oskrbnik ali upravnik koče lahko pomožnemu osebju dodeli omejen dostop do skrbniškega kotička koče. Oskrbnik ali upravnik koče je zadolžen za upravljanje omenjenih oseb in njihovih pooblastil.

22. Ocene

Uvodni del:
Preko portala AlpinRes lahko uporabniki oddajo svoje ocene za storitve, od česar imajo korist tudi drugi uporabniki. Tako lahko alpske namestitve (upravljalci /oskrbniki), planinski vodniki, šole plezanja in ponudniki športnih storitev hitreje ugotovijo, kje so njihove šibke točke in jih izboljšajo. Komplimenti iz prve roke so zelo motivativni in pozitivne ocene pomagajo pri pridobivanju novih strank/gostov. Ocene nam tako predstavljajo brezplačno povratno informacijo, ki bi jo drugače dobili od zunanjega svetovalca.

23. Vrednosti / Točke

Ocena vsebuje vrednost v točkah, iz katerih se potem izračunajo povprečne vrednosti. Naše ikone predstavljajo naslednje vrednosti in izjave:

Bil/a sem razočaran/a Nezadostno Zadostno / Minimalistično Dobro / Izpolnjuje pričakovanja / Ponudba in storitev sovpadata Zelo dobro Odlično
0 točk 2 točki 4 točke 6 točk 8 točk 10 točk

24. Poslani material

S pošiljanjem vsebin (ocen, prispevkov, komentarjev, vprašanj, odgovorov, sporočil, fotografij, videov, predlogov, idej, podatkov, informacij, besedila, glasbe, filma, zvoka, grafike, kode ali drugih materialov) na to spletno stran po e-pošti, preko obrazcev, interaktivnih polj ali na drug način (skupaj „poslani material“) dodeljujete AlpinRes in njihovim poslovnim partnerjem neizključno, trajno, prenosljivo, nepreklicno in neomejeno pravico, brez provizij, ki jo je možno podeliti naprej za: (a) uporabo, reprodukcijo, spremembo, prilagajanje, razdelitev, objavo, javno oglaševanje in predstavitev poslanega materiala kot tudi izdelavo iz njih prirejenih materialov po celem svetu, na vseh trenutno poznanih in v prihodnje razvitih medijih za vsak namen; in (b) uporabo vašega imena, ki ste posredovali s poslanim materialom. Strinjate se, da AlpinRes vaš poslani material uporabi po lastni presoji z navedbo vašega imena. Poleg tega dodeljujete AlpinRes še naprej pravico, da toži osebe ali podjetja, ki kršijo vaše pravice ali pravice AlpinRes glede poslanega materiala s kršitvijo tega sporazuma. Strinjate se in spoštujete, da vaš poslani material ni zaupen in ni zaščiten.

25. Možnosti

Uporabniki lahko popravijo ali izbrišejo svoje ocene. Koče, planinski vodniki, šole plezanja in ponudniki športnih storitev lahko ocene, ki so jih prejeli, komentirajo, zavrnejo ali začnejo spor. AlpinRes preveri ves poslani material, zavrnitve in spore. AlpinRes lahko poseže in usmerja komunikacijo, ukrepa proti zlorabam, lahko objavi, komentira, popravi, zavrne, izbriše in je v vsakem primeru odločujoča in končna instanca.

26. Zloraba

AlpinRes bo poslani material kontroliral, shranil, blokiral, izbrisal in proti njemu ukrepal, če:

 • so vsebine napačne, nezakonite, žaljive, dvoumne, rasistične, fanatične, obrekljive, natolcljive, nesposobne, pornografske, diskriminatorne ali zagovarjajo diskriminacijo druge osebe, vsebujejo grožnje, kršijo pravico do zasebnosti ali osebnostne pravice oziroma so žaljive, hujskaške, goljufive ali na so na kakršen koli drug način nesprejemljive;
 • predstavljajo ali pripravljajo k spodbujanju za izvedbo protizakonite aktivnosti ali kaznivega dejanja, k tem spodbujajo ali ga pospešujejo, so osnova za civilnopravno odgovornost, kršijo pravice tretjih oseb ali na kakršen koli drug način kršijo ustrezne regionalne, nacionalne ali mednarodne pravice ali ustvarijo razloge za ustrezno odgovornost;
 • po možnosti kršijo pravice za patent, blagovne znamke, avtorske pravice ali lastninske pravice ali pravice do poslovnih skrivnosti in druge intelektualne lastnine katere koli strani;
 • vsebujejo neželen promocijski material, masovno poslano e-pošto ali vsiljeno pošto, neželeno pošto, verižna pisma, vsebine za podporo političnih kampanj, reklame, nagradne igre, žrebanje ali akvizicijo;
 • predstavljajo poslovne ali prodaje dejavnosti, kot so nagradne igre, žrebanja, menjave, reklame in piramidne sisteme, ne da bi bilo vnaprej pridobljeno pisno strinjanje;
 • vsebujejo privatne informacije tretjih oseb, ki med drugim vsebujejo priimek, naslov, telefonsko številko, e-poštni naslov, število socialnega zavarovanja in številko kreditne kartic;
 • vsebujejo strani, ki imajo omejen dostop ali so zaščitene z geslom, ali skrite strani ali slike (elementi, za katere ne obstaja povezava na dostopno stran ali iz dostopne strani);
 • vsebujejo viruse, poškodovane datoteke ali druge škodljive, nevarne ali uničujoče datoteke;
 • niso v povezavi s temo interaktivnih področij, v katerih so vsebine prisotne.

27. Spletno mesto / Dostopnost / Vzdrževanje

AlpinRes si prizadeva zagotoviti čim boljšo dostopnost spletnega mesta, vendar pa 100 % dostopnosti ni možno doseči. AlpinRes ne more zagotoviti nemotene dostopnosti svojih storitev z vseh računalnikov. AlpinRes ne prevzema odgovornosti za morebitne motnje v zvezah in težave pri prenosih, do katerih lahko pride med opravljanjem rezervacij ali vzpostavljanju spletnih povezav s kočami. AlpinRes tako ne odgovarja za škodo, izgubo prihodkov, dodatno delo ali druge stroške, ki utegnejo nastati zaradi izpadov sistema. Koča potrjuje, da v primeru izpada sistema obstaja preizkušen nadomestni sistem izvajanja potekov, po katerem so podatki o zasedenosti, rezervacijah in prihodkih varno shranjeni na drugačen način. AlpinRes si pridržuje pravico, da kadar koli – z vnaprejšnjim opozorilom ali brez – začasno ali trajno spremeni ali ukine posamezne funkcije ali druge komponente spletnega mesta AlpinRes. Za potrebe vzdrževalnih del sme AlpinRes za kratek čas onemogočiti dostop do spletnega mesta. Če je le mogoče, se vzdrževalna dela izvajajo v čim manj motečem času in se jih, v kolikor je to možno, predhodno najavi.

28. Blokiranje/Izbris računa

V primeru kršitve ene ali več določb splošnih pogojev poslovanja si AlpinRes pridržuje pravico, da kadar koli in brez vnaprejšnjega obvestila blokira ali izbriše račun kršitelja (uporabnika ali koče).

29. Omejitev odgovornosti

AlpinRes (njegove družbe, partnerji, vodilni delavci, direktorji, izvajalci, oglaševalski ali drugi partnerji in sodelavci) ni v nobenem primeru odgovoren za telesne poškodbe ali točno določeno, naključno, posredno ali neposredno izgubo, plačilo odškodnin ali kritje stroškov za kakršno koli škodo, ki bi nastala zaradi nezmožnosti uporabe, izgube podatkov ali prihodkov ali prenehanja poslovanja, ali druge poslovne škode ali izgub, ne glede na to, ali ste bili o možnosti nastanka teh škod podučeni, in ne glede na kakršno koli teoretično odgovornost, ki bi lahko obstajala v zvezi z uporabo katere koli storitve, ki jo AlpinRes ponuja na svojem spletnem mestu, vključno z vsebino spletnega mesta in z njo povezanimi možnostmi in funkcijami.

Strinjate se, da zoper AlpinRes (njegove družbe, partnerje, vodilne delavce, direktorje, izvajalce, oglaševalske ali druge partnerje in sodelavce) ne boste podali zahtevkov za povračilo stroškov, vključno z odvetniškimi stroški, v zvezi s kakršnimi koli izgubami ali škodami, ki bi jih povzročila dejanja tretje osebe ali vaša dejanja, kot so nakup storitev, uporaba spletnega mesta AlpinRes, javna objava vaših vsebin, vaša kršitev splošnih pogojev poslovanja ali kakršnih koli pravic drugih oseb, ne glede na to, ali ste vpisan oz. registriran uporabnik ali ne.

Nekateri pravni sistemi ne dovoljujejo omejitve odgovornosti v primeru zakonsko predpisanih garancij oz. omejitev ali izločitev določenih škodnih primerov. V takšnih pravnih sistemih je odgovornost AlpinRes omejena do mere, kot to dovoljuje zakon, in odgovornost AlpinRes za povrnitev stroškov je v tem primeru omejena največ do višine provizij, prvotno nakazanih AlpinRes kot plačilo za opravljene storitve.

30. Spremembe splošnih pogojev poslovanja

AlpinRes si pridržuje pravico, da kadar koli po lastni in prosti presoji spremeni splošne pogoje poslovanja. Vsakokrat veljavna različica splošnih pogojev poslovanja nadomesti vse predhodne različice. Za pogodbe o storitvah, sklenjene pred spremembo splošnih pogojev poslovanja, veljajo splošni pogoji poslovanja na dan sklenitve pogodbe. AlpinRes vas bo skušal obveščati o spremembah splošnih pogojev poslovanja, vendar ne prevzema nobene odgovornosti, če obvestila iz kakršnega koli razloga ne boste prejeli. Splošne pogoje poslovanja morate zato sami redno spremljati in preverjati, ali je prišlo do kakšnih sprememb.
Aktualna veljavna različica splošnih pogojev poslovanja je objavljena na spletnem mestu AlpinRes pod rubriko "Pogoji poslovanja". Če spletno mesto AlpinRes uporabljate po spremembi splošnih pogojev poslovanja, velja, da se strinjate in sprejemate nove splošne pogoje poslovanja ter da ste pogodbeno zavezani k njihovemu spoštovanju.

31. Izjava o odstopu in ločljivost določb splošnih pogojev poslovanja

Če AlpinRes določene pravice ali predpisa ne uveljavlja, to ne pomeni, da se pravici ali predpisu odpoveduje. Če pristojno sodišče določbo v teh splošnih pogojih poslovanja razglasi za nično, neveljavno ali neizvršljivo, pogodbeni stranki soglašata, da sodišče zadevno določbo smiselno prilagodi zahtevam obeh pogodbenih strank. Ničnost, neveljavnost ali neizvršljivost določbe splošnih pogojev poslovanja ne vplivajo na veljavnost preostalih določb.

32. Verodostojna različica splošnih pogojev

Ti splošni pogoji poslovanja so objavljeni v več jezikih. V primeru nejasnosti in protislovij je verodostojna različica v nemškem jeziku. AlpinRes si pridržuje pravico do sprememb pogojev uporabe.

33. Veljavno pravo in pristojno sodišče

Za splošne pogoje poslovanja in pravno razmerje med vami in AlpinRes velja izključno švicarska zakonodaja, razen v primeru navzkrižja zakonov in veljavnosti drugih zavezujočih zakonov. Pogodbeni stranki (vi in AlpinRes) soglašata, da so za reševanje morebitnih sporov med vami in AlpinRes ali njihovimi partnerji pristojna sodišča v Zürichu v Švici. Znamke AlpinRes, AlpinPay in AlpinTel so vpisane v švicarski register blagovnih znamk. Kraj sodne pristojnosti je Zürich, Švica. Različica: januar 2012.

34. Splošni podatki o podjetju

Poštni naslov: AlpinRes.org, Postfach 666, CH-8053 Zürich, Švica
Sedež podjetja: AlpinRes.org, c/o Lienert.ch AG , Postfach 666, CH-8053 Zürich
Direktor in odgovorna oseba za vsebino: Robert Lienert
E-pošta: alpinres@alpinres.org
ID za DDV: CHE-105.626.472 MWST
Številka vpisa v poslovni register: CH-020.3.023.579-8

Kot član SRO PolyReg je podjetje Lienert.ch AG v skladu s 3. odstavkom 2. člena švicarskega Zakona o preprečevanju pranja denarja upravičen do opravljanja dejavnosti finančnega posrednika.